Program för Varberg

https://soundcloud.com/vansterpartiet-varberg/inledning

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi vill ha ett samhälle fritt från varje form av förtryck och som grundas på demokrati, jämlikhet, solidaritet och ekologisk hållbarhet. Vi är övertygade om alla människors lika värde och att alla har förmåga att skapa, upprätthålla och förändra sina livsvillkor. Människor formar sin framtid i samverkan med varandra.

Vi vill bygga ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Varberg. Vår viktigaste uppgift är att bekämpa orättvisor och öka solidariteten mellan människor i världen, Sverige och i Varberg. Vi vill bryta en långvarig trend där skillnader i villkor mellan olika grupper har ökat. Sedan 2006 har alliansens majoritet i Varberg och i Sverige medfört ökade klyftor och en ökad segregation. Förutsättningar att få ta del av den välfärd du har rätt till beror på om du har låg eller hög inkomst, om du är barn, ung eller vuxen, om du har arbete eller är utan, om du är sjuk eller frisk, om du är man eller kvinna. Det gäller också dina möjligheter att välja var du vill bo eller att överhuvud-taget få en bostad i Varbergs kommun.

Ett samhälle med stora klyftor och segregation skapar grogrund för otrygghet och rasism. Därför är Vänsterpartiets arbete mot orättvisor och för solidaritet också antirasistisk.

Alla ska ha rätt till arbete eller utbildning, en bra bostad, en meningsfull fritid och en god miljö. Dessa grundläggande rättigheter verkar vi alltid för. För att åstadkomma detta krävs det att man har en gemensam skattefinansiering där vi kan fördela resurserna i den kommunala verksamheten och kommunala beslut som motverkar att det bara blir marknaden och egna pengar som styr vem som får ta del av god vård, omsorg och skola.

Vänsterpartiet vill ta bort vinsterna i välfärden. Varken vårt Varberg eller vårt Sverige är till salu! Det ska inte vara möjligt att ta ut vinster på våra gemensamma skattefinansierade verksamheter. Skola, vård och omsorg ska i Varberg huvudsakligen drivas i kommunal regi, men vi kan tänka oss andra utförare som driver sin verksamhet utan vinstintressen. Vi vill avskaffa lagen om valfrihet, LOV, men vill ha kvar valfriheten, hur dagens aktiviteter ser ut.

I Varberg har den kommunala gymnasieskolan flera privata konkurrenter – det har blivit en överetablering av skolor. Nu när elevkullarna sjunker har gymnasieskolan problem att få verksamheten att gå runt.

Inom äldreomsorgen finns flera privata utförare, både mindre företag och större bolag.

Vinstintressena har inneburit sämre villkor för personalen och lägre personaltäthet. I vård och omsorgsverksamheterna är personaltätheten, personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor de viktigaste faktorerna för en god kvalité. Samtidigt som privata utförare har ökat i antal har den kommunala verksamheten varit utsatt för besparingar och även där har personalen fått sämre villkor.

Vänsterpartiet Varberg kommer att driva frågan om att återföra omsorgsverksamhet tillbaka till kommunal regi. Ett solidariskt och rättvist Varberg kräver större intäkter till kommunen. I budgetmotioner i riksdagen visar partiet att vi vill satsa på de kommunala verksamheterna och återta privata verksamheter för att få bästa möjliga valuta för våra gemensamma skattepengar. Från riksdagen kommer kommuner och landsting/regioner att få ökade statsbidrag till vård, skola och omsorg. Det handlar om riktade satsningar för att höja personaltätheten inom äldreomsorgen och till skola och fritids. Vänsterpartiet har också lagt en bostadspolitisk motion som innebär långsiktigt investeringsstöd till ett ökat bostadsbyggande – något som gynnar Varbergs bostadsbrist.

Varberg är en rik kommun. Det finns möjligheter att utveckla välfärden. Den nuvarande skattesatsen är för låg för att satsningar ska kunna göras, även om statsbidragen ökar. Vänsterpartiet Varberg väljer att höja kommunalskatten i stället för fortsatta besparingar och ökade taxor som är alternativet till en skattehöjning.

Medelskattesatsen i Sverige 2014 är 31,86 kronor per intjänad hundralapp. Då ingår även sjukvård och regionala satsningar. I Varberg är den totala skattesatsen 30,75 kr. Den kommunala skattesatsen i Varberg är 20,33 kronor. Jämförbara kommuner (i åldersstruktur, geografi och socioekonomi) med Varberg är Trollhättan 20,93 kr, Nyköping 21,48 kr, Östersund 22,37 kr och Falun 22,54 kr.

Varberg både behöver och ska höja sina skatteintäkter för att ge sina kommun-invånare den service som de är berättigade till. Vi ska höja kvalitén i våra verksamheter, vi ska investera i miljön och nya arenor och vi ska bygga bort bostadsbristen. Till det krävs vilja och medel. Varberg har alltför länge förvaltats av alliansens partier, därför har utvecklingen inom många områden backat. Står man still hinner verkligheten ikapp och går om.

Vänsterpartiet Varberg vill annorlunda, vi vill gå framåt!