Trygghet för äldre

https://soundcloud.com/vansterpartiet-varberg/trygghet-alla-dagar

Vi blir allt fler äldre i vårt samhälle, så också i Varberg. Framtagna prognoser i Halland pekar på att 65+ kommer att öka med 25-30% fram till år 2025. Men en stor andel av 65+ är en frisk och många gånger välmående grupp under många år av sitt pensionärsliv, kanske ända fram till 80-årsåldern. Men, många vill se över sitt boende och ordna det för sig medan man ännu har kropp och sinne kvar till förändringar.

Kommunens uppgift är att sörja för att det finns tillräckligt med boenden som underlättar vardagen för de äldre och att sörja för att personal finns tillgänglig för att ge de äldre den hjälp de behöver ha för att få en trygg vardag.

Äldreomsorgen får mycket kritik, numera sällan beröm. Sammanfattar man all kritik kan den härledas till en och endast en orsak: personalbrist. Det är för få människor som ska ge omsorg till för många. Oavsett om man bor hemma och behöver ha hemvård eller om man bor på serviceboenden, så fattas det personal.

Varbergs kommun behöver möta de krav som med rätta gör sig hörd om en värdig äldreomsorg – på kort sikt och på längre sikt, men också förbereda sig för de utökade volymerna av omsorgsstöd som följer med fler pensionärer 80+.

Vänsterpartiet vill ta bort LOV, lagen om valfrihet, som gäller sedan 2009. Det är marknadens valfrihet, inte pensionärernas. Det är inte valet av utövare som är det viktiga – det är de äldres val över hur deras vardag ska se ut som är verklig valfrihet. Omsorgsbehovet är inte konstant lika från dag till dag och då ska den utgå från den äldres önskemål, inte efter utövarens organisation eller andra stelbenta regler. Äkta valfrihet som vi uppfattar det är ett gott bemötande, flexibilitet och kontinuitet. Äkta valfrihet är också att verkligen få plats på trygghetsboendet/serviceboendet när man behöver det.

Vi tror att fler äldre varken kan eller vill bo kvar i sitt gamla hem, när trappor och trösklar blir till hinder, när man inte behärskar spisen som förr eller när den hemlika tryggheten förvandlats till ensamhet och isolering. Det är då som ett annat boende ska finnas tillgängligt och det kan inte Varbergs kommun erbjuda idag.

Det behövs fler serviceboenden och fler mellanvårdsplatser för äldre som behöver både tillsyn och sjukvård. Det är byggprojekt som inte kan uppskjutas längre, varken i staden eller i centralorterna. Men det behövs också lägenheter med en god standard som ändå inte har hyror till nybyggnadspris – en hyra man mäktar med att betala med sin pension. Vi måste förstå att det också finns en bostadsbrist för äldre som vill ha möjlighet att sälja sitt hus och flytta till en mindre boende som ligger nära service och kollektivtrafik.

Hemvårdspersonal arbetar mot klockan och de biståndsprövningar som gjorts stämmer sällan överens med den faktiska tid som den äldre får tilldelat. Att mäta och jaga minuter verkar ha ersatt sunt förnuft i hemvården – god omvårdnad förutsätter en rimlig tidsavsättning där man kan vara flexibel efter just det behov som för dagen är väsentligt. En samlad tid för hemtjänsten upplevs oftast av de äldre som mer positiv. Biståndsprövningar är organisatoriska påfund som varken tillåter inflytande från den äldre eller från personalen.

Personkontinuitet är viktigt för kvalitén, förmodligen den faktor som är mest avgörande för en kvalitetshöjning av hemvården.

Hemvårdspersonalens scheman innehåller också fler delade arbetspass numera, ett tecken på att arbetsmiljön behöver skärpas upp. För att de delade turerna ska försvinna behöver man förstås bli fler som delar på jobben totalt, inte dela på arbetspassen. Väsentligt är också att lönerna kontinuerligt ses över så att hemvårdsarbetet blir ett attraktivt jobb för fler unga. Kvalitetshöjning genom utbildning, med en lägsta nivå undersköterskeutbildning och en högre lönesättning ger hemvårdsarbetet en ökad status – politiken måste förstå detta och bana väg, annars är risken stor att våra äldre inte får den omsorg de förtjänar.

Vänsterpartiet är väl medveten om att kommunens äldreomsorg har för låga anslag för att både kunna höja kvalitén och bli större i omfång. Det behövs alltså en riktad ekonomisk insats för att vår äldreomsorg ska kvalitetssäkras och utvecklas i den riktning som de äldre själva vill. Man ska inte behöva förlita sig på sina närstående och man ska inte behöva känna otrygghet eller uppleva sig vara bortglömd av det samhälle man bidragit till att bygga upp. Att åldras med värdighet är en självklarhet.

Även andra personer som inte är pensionärer har behov av hjälp och stöd från kommunen. Har man en funktionsnedsättning ska man kunna delta i samhället precis som övriga befolkningen. Den lagstiftning som garanterar rätten till delaktighet i samhället är i första hand LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen). Verksamheterna i kommunen måste bemannas så att man har möjlighet att följa lagarna. Så är det inte idag, tillgängligheten är inte likvärdig, vare sig till byggnader och miljöer eller till information och tjänster. Färdtjänsten ska likställas med andra kollektiva färdsätt, med samma taxa som man har för en bussresa.

Vision:
I Varberg har alla rätt till goda levnadsförhållanden oavsett vilka behov av omsorg och stöd man har. Hjälp och stöd till personer med fysiska, psykiska eller sociala problem är lättillgänglig och har god kvalité. Kommunal verksamhet är fri från vinstintressen. Tillräckligt med personal och bra lokaler stöder verksamheterna så att vårdtagarna känner sig trygga med det stöd man får. Vård och stöd finns nära, är lätt att söka och ansökning av stöd får man hjälp med om så behövs. Ett förebyggande arbete och en öppenhet präglar all verksamhet.

Vänsterpartiet vill

  • Att den äldre får makten över sin egen vardag.
  • Att personalen i äldrevården ska få kompetensutbildning, bra arbetsvillkor och högre löner.
  • Att mindre billiga lägenheter med modern standard reserveras till äldre.
  • Att det byggs fler mellanvårdsplatser och serviceboenden.
  • Att samhället ska vara tillgängligt för alla. En funktionsnedsättning ska inte begränsa din rätt att vara delaktig i samhället.