Stad och landsbygd

https://soundcloud.com/vansterpartiet-varberg/levandestadlevandelandsbygd

Vilken fin kommun vi bor i! Oavsett om vi bor i staden, i ett samhälle eller på landsbygden har Varberg mycket att erbjuda. Men vi vill påstå att det kan bli ännu bättre, genom rätt politiska beslut kan vi få kommunen att hänga ihop bättre och vi kan få en bra mycket bättre bostadsförsörjning än vad som finns i dagsläget Det är skillnad mellan staden och omgivande landsbygd och en större del av kommunens resurser tillfaller fortfarande staden. Det vill vi förändra, för det är viktigt att hela kommunen tillåts att växa och utvecklas efter sina förutsättningar. De tre viktigaste områdena att stödja och utveckla strategiskt är kommunikationer, byggande och samhällsservice.

Ett väl utbyggt bussnät förbinder landsbygdens samhällen med staden. Bussresorna behöver subventioneras, i ett första skede för ungdomar alla dagens timmar och för pensionärer under del av dagen. Då får vi dels ett ökat resande med en gång, dels stimuleras de unga att välja kollektivtrafik före egen bil i framtiden. Vi vill göra försök med bussvärd på vissa linjer som man vet används av äldre, som ett led att öka tryggheten för de äldre. Det kan också bidra till att minska de delade arbetsturerna som våra busschaufförer har som arbetsvillkor. Fler kvällsturer ger också sammanhängande arbetsdagar för chaufförerna.

Goda kommunikationer kommer även att främja att fler kan ta del av mer kultur i olika former. Fungerande kommunikationer är också viktigt för att besöksnäringen ska ha möjlighet att nå ut till fler än de bilburna.

Prissättningen är väsentlig, lika väsentlig som att busstiderna planläggs på ett klokt sätt så att det kollektiva åkandet verkligen blir ett alternativ till egen bilkörning/ stanna hemma.

Kommunikation är också bredbandstillgång över hela kommunen. De statliga pengar som tilldelats kommunerna är långt ifrån tillräckliga, en större satsning måste göras för att få ett heltäckande nät med högre hastighet.

Bostadsbyggandet har inte stått stilla i Varbergs kommun, men ack så många villor, radhus och bostadsrätter vi sett skjuta i höjden, mest i Varbergs stad med omnejd, men även runt om i serviceorterna.

Det är ett aktivt val av de styrande partierna i kommunen att år efter år prioritera dessa boendeformer och undantränga hyresrättsbyggandet. De har inte haft framförhållning att köpa upp kommunal mark som man kan bygga på. De har inte heller använt sitt ägaransvar i Varbergs Bostadsbolag för att få igång byggandet av hyresrätter.

Varbergs kommun har en skriande bostadsbrist. 5000 personer söker aktivt bostad och fler och fler tvingas att köpa en bostadsrätt som sitt första boende för att inte behöva bo kvar hemma. Vi vill ha en kommunal bostadsförmedling som förbättrar situationen. Det anser vi ska finnas.

Med en sådan bostadsbrist hålls naturligtvis priserna på bostadsrätter uppe, det är inte en slump att mindre lägenheter betingar de högsta kvadratmeterpriserna. De som har bostadsrätter eller villor tjänar stora pengar varje gång de säljs.

Bostäder saknas också till vår äldre befolkning, det behöver byggas servicebostäder eller anpassade äldrebostäder i alla våra centralorter. Man ska kunna bo kvar på sin hemort när det blir arbetsamt att sköta hus och trädgård. Finns det då äldreanpassade bostäder eller serviceboenden så kan det förra huset säljas till någon familj som behöver den sortens boende.

Med en annan fördelning av olika bostadsformer runt hela kommunen blir det balans mellan invånarnas behov av boende genom hela livet, det skapas cirkelrörelser i omflyttningen som stimulerar hela kommunen.

Varberg har också haft en nettoinflyttning genom åren, men del ser vi nu mattas av, mycket på grund av att det inte finns möjligheter att få ett boende snabbt.

Även om bostad inte kan stå och vänta på en ung person, så ska man inte behöva stå i bostadskö sju, åtta, tio år innan man har en chans att tilldelas en egen lägenhet. Vänsterpartiet har önskat att man redan vid sexton års ålder ska kunna placera sig i den aktiva bostadskön, för att kapa kötiden något.

För att motverka segregerat boende behöver man bygga på varje tänkbar yta även om kommunen behöver planlägga större bostadsområden också. Byggbar mark finns på många håll i kommunen, men vi ska inte bortse från att Varberg är en jordbrukskommun som behöver ha kvar mycket av sin åkermark för framtiden. Alltså måste vi vara rädda om den bästa jordbruksmarken och inte bygga bort den, man tar inte tillbaka bebyggd mark och omvandlar den till åkerjord igen med enkelhet.

Försiktighet ska även gälla när man upplåter mark till verksamheter, de ska inte placeras så att värdefull åkermark förstörs eller att nödvändiga miljöhänsyn får stryka på foten.

Vi ser positivt på bildandet av landsbygdsråd. De blir en kraft att väcka frågor och de blir också en remissinstans vid kommunala beslut.

Alla invånare har rätt till grundläggande service. Så är det inte idag. För att kunna erbjuda bättre service också utanför centralorterna menar vi att det krävs en ökad samverkan mellan olika myndigheter. På riksnivå driver Vänsterpartiet samlokalisering och samverkan inom så kallade Servicekontor, där det skapas möjligheter för bra service. Exempel på sådan service är dagligvaruhandel, bilbränsle, vårdcentral, post- och bankservice, äldreboenden, träffpunkter och arbetsplatser. Ungdomar ska ha möjlighet att mötas efter skolan, en samlingslokal ska finnas som står öppen för föreningsverksamhet och samvaro. Och naturligtvis bostäder av olika slag, även på landsbygden ska man kunna bo i hyresrätter.

Vänsterpartiet vill centralt införa logistikstöd för att dagligvaruhandel ska kunna finnas i orter som ligger utanför centralorterna. De är viktiga i samhället för att vi ska kunna behålla en levande landsbygd överallt.

Vision:
I Varberg finns det blandade boendeformer i alla kommunens centralorter. Gamla och nya områden är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara och erbjuder livsmiljöer där det finns tillgång till goda kommunikationer, friluftsliv och en god kommersiell och kommunal service. Alla har rätt till en bostad och den kommunala bostadsförmedlingen fungerar väl, så att man blir hjälpt till ett första boende/ett ändrat boende. Kostnaderna för bostadsbyggandet hålls nere med en aktiv kommunal bostadspolitik.

Vänsterpartiet vill

  • Att det byggs fler hyresrätter – i hela kommunen och nu!
  • Att nybyggnation inte pressar undan jordbruksmark.
  • Att bebyggelsen ska vara blandad.
  • Att hela kommunen ska ha möjlighet att utvecklas, de inre delarna av kommunen med hjälp av aktivt stöd.
  • Att ungdomar ska få lov att ställa sig i bostadskön från 16 års ålder.
  • Att kollektivtrafiken byggs ut och att turtäthet och prissättning ses över så det kollektiva åkandet verkligen blir ett bra alternativ till egen bil.