Miljön

https://soundcloud.com/vansterpartiet-varberg/ett-gott-miljoarbete

Havet och naturen är grunden för Varbergs utveckling. Människan måste ta miljöhänsyn om vi ska leva i balans med naturen. Vi har försummat detta faktum och behöver framöver förbättra och återställa balansen.

Sverige har internationellt sett radikala miljömål, vi i Varberg ska inte lägga ribban lägre. Vi behöver utforma åtgärdsprogram och sedan se till att de genomförs.

Ser vi oss omkring i Varbergs kommun har vi behov av förnyelsebar energi och vi har även råvara för detta, vilket tryggar arbetstillfällen. Buller i centrala delar av Varbergs stad är ett växande bekymmer som behöver tas hänsyn till när man planerar bostäder och trafik. Ett annat bekymmer är utsläppen av bilavgaser, till följd av för mycket biltrafik i innerstaden och placeringen av parkeringar centralt. Det medför att alltför många tar bilen ända in i stadskärnan i onödan. Det är något vi vill åtgärda.

En tillgänglig smart kollektivtrafik är en förutsättning för att minska bilåkandet, framför allt minska de kortare resorna inom kommunens delar. En stor del av Varbergs befolkning tar bilen av gammal vana för att all planering hittills har tagit för givet att det är bilen som är den tongivande och tyvärr ibland det enda transportmedlet man räknar med.

Vi vill ha en bilfri innerstad innanför Vallgatorna. För att skapa det behöver vi få ner antalet bilar som körs in till staden. Alltså behöver vi en bättre kollektivtrafik som verkligen kan konkurrera med bilen. Men vi behöver också stimulansmedel till att inte ta bilen till centrum – i form av parkeringsavgifter. Avgiftsbeläggs de mest attraktiva parkeringsplatserna styr vi upp bilarnas trafikmönster. Men, och det är viktigt att påpeka, P-platser för funktionshindrade ska alltid ha centrala placeringar och boendeparkeringar ska också undantas. Hastigheterna bör också sänkas i stadens inre delar för att skapa en bättre stadsmiljö.

Varberg har stora möjligheter att miljöanpassa energisektorn, allt från energieffektivisering till nyinvesteringar. Det kommunala energiverket måste ges förutsättningar till att göra dessa miljöinvesteringar. Just nu körs biologiskt matavfall till Jönköping. Vi vill istället bygga en biogasanläggning som gör fordonsgas att använda till kommunens bilar och bussar. Kommunens egna hus och det kommunala bostadsbolaget ska vara föredömen i låga uppvärmningskostnader. Fjärrvärmen ska byggas ut så långt det är möjligt. Vi tror starkt på elbilens utveckling. Då behövs el-laddstolpar vara på plats för att övergången ska göras smidig.

Vi måste slå vakt om Varbergs insjöar och havsstränder så att de inte exploateras. Kommunens stränder ska vara tillgängliga för alla människor. Det innebär att strandskyddet ska värnas. Det betyder också att det rent fysiskt ska vara enkelt att ta sig ner till stränderna även om man inte går så bra. Badplatser ska hållas efter och alla kommunala stränder ska förses med toaletter.

Getterön ska förbli en flygande zon för fåglar enbart, inte för flygplan. En planering för flytt av Getteröns flygfält måste påbörjas för att ge reservatsdelen ett utökat skydd.

Vision:
Varberg är en av Sveriges mest miljövänliga kommuner att bo och verka i. Här finns gott om förnyelsebarenergi. Kommun och näringsliv är framstående inom miljöområdet och en stor del av den energi som används inom verksamheterna i kommunen kommer från förnyelsebara källor. Vi gynnar ekologiskt och närproducerat i uppköp av kommunen och större delen av den kommunala verksamhetens varor kommer från den sektorn.

Vänsterpartiet vill

  • Att vi minskar antalet bilresor i innerstaden.
  • Att centrala delar av stadskärnan görs bilfri.
  • Att energisektorn miljöanpassas.
  • Att naturskatter värnas över hela kommunen.