Barn och unga

https://soundcloud.com/vansterpartiet-varberg/trygghet-och-kunskap-for-barn-och-ungdomar

Vi säger att barn och ungdomar är vår framtid, men sanningen är att framtiden tillhör våra barn och ungdomar.

Att känna sig trygg i skolan är en förutsättning för att eleverna ska nå kunskaps-målen. En skola som rustar barnen med mycket kunskaper är en garanti för att barnen har fått de bästa förutsättningarna att utvecklas till kreativa och modiga människor.

Hur gör man detta bäst och lättast? Jo, genom att ha fler vuxna på färre antal barn, att bli sedd och att få tid att lära under pedagogisk ledning, detta påverkar lärandemiljön mest. Erfarenheter från skolor i landet berättar att antalet pedagoger i gruppen avgör resultaten, att vara två lärare för en grupp elever gör att man kan fördela resurserna bättre efter de behov som varje enskild elev har.

Alltså vill Vänsterpartiet verka för att minska storleken på barngrupperna i förskolan och att fler utbildade pedagoger arbetar med våra elever i grundskolan. Tidiga resursförstärkningar är bättre för att eleverna ska bygga goda grundkunskaper.

Barn vars föräldrar har hög utbildning, hög inkomst och är födda eller uppvuxna i Sverige lyckas bättre i skolan än barn med föräldrar som saknar utbildning, som har utländsk bakgrund eller har låg inkomst. Detta faktum måste vi politiskt arbeta med för att utjämna skillnaderna. Det gör vi bäst genom att ha skolor där barn och ungdomar med olika bakgrund möts. Därför tycker vi att kommunen ska avgöra skolans upptagningsområde.

En skola behöver alltid ett bibliotek med tillgång till bibliotekarie åtminstone några dagar i veckan. Läsandet minskar drastiskt, framför allt hos pojkarna för vart år och den utvecklingen måste vändas. Biblioteken ska ha sin plats nära verksamheterna.

Elever som är i behov av speciellt stöd i form av logoped/talpedagog har fortfarande inte fått detta behov tillgodosett. Det är riktigt illa, eftersom man sagt sig ha löst detta. Ett tidigt stöd ger elever bra möjligheter att arbeta med sina svårigheter, våga tala inför gruppen och öka sitt självförtroende.

Alla kunskapsmål ska ha samma möjligheter att nås, därför envisas Vänsterpartiet att simkunnighet ska vara skolans ansvar och inte överföras att bli en fritidssyssel-sättning under föräldrars ansvar.

Maten som våra barn äter ska tillagas så nära barnen som möjligt och inköpen av ekologiska råvaror ska öka, från nuvarande nivå upp till 50 % av de totala inköpen. Finns inte ekologiska alternativ ska närproducerat prioriteras. Vi ska minska konsumtionen av kött och öka andelen vegetarisk mat. Det är så här vi tar kampen för miljön i matsalen.

Den svenska skolan är framför allt till för individen inte för någon marknad. Skolan ska utbilda och bilda självständiga och goda samhällsmedborgare. Men fortfarande ställs olika krav och förväntningar på pojkar och flickor. Vem som tar mest utrymme i klassrummet, skillnader i betygen och skillnader i den psykiska hälsan är olika beroende på vilket kön man tillhör. I arbetet med att utjämna och att utplåna orättvisor är genuspedagogiken viktig. Genuspedagoger har en given roll för att ge utbildning och stöd till personalen i förskola och skola för att gamla könsmönster ska brytas. Barnen ska ges rätten att ha en identitet utan begränsning av invanda mönster.

Vi vill införa feministiskt självförsvar på högstadiet och i gymnasieskolan som ett led i att stärka både flickors och pojkars självbild. Alla elever i högstadie- och gymnasieåldern behöver arbeta med normkritik och sin egen självbild.

Kompetensutbildning för pedagoger i förskola och skola måste både öka i tid och omfång för att man ska hålla sig uppdaterad med nya evidensbaserade kunskaper. Att utvecklas i arbetet är en förutsättning för att skolan ska följa med i tiden, men också för att man ska använda resurserna rätt i skolan.

De flesta barn i åldrarna upp till 11-12 år är på fritids efter skoldagens slut. De vistas alldeles för ofta i en för stor grupp på för små ytor. För att göra fritidstiden dräglig behöver personalen ha ute-verksamhet mer än vad man vill, för att få större utrymmen. Det är inte acceptabelt för vare sig barn eller personal. Även Fritids har mål i sin verksamhet, ska man ha en möjlighet att nå upp till sina mål måste gruppstorleken minska.

Vision:
I Varberg är all utbildning likvärdig och fri från vinstintressen och besparingar. Eleverna i våra förskolor och skolor får möjlighet att, utifrån sina behov och intressen, utvecklas till självständigt tänkande individer. Varje förskola och skola i hela Varberg tillgodoser elevernas behov av trygghet, utbildning och stöd. I våra förskolor och skolor möts barn med olika bakgrund och olikheter ses som styrkor.

Vänsterpartiet vill

  • Att det satsas på förskolan för att minska storleken på barngrupperna.
  • Att det fria skolvalet begränsas för att öka integrationen.
  • Att kommunala medel satsas på fri simundervisning istället för vårdnadsbidrag.
  • Att fritidsgruppernas storlek hålls nere till max 20 elever/grupp.
  • Att lärartätheten ska öka i skolan
  • Att ett skolbibliotek ska finnas i varje skolenhet
  • Att för kommunen viktiga yrkesutbildningar görs attraktiva
  • Att genuspedagogerna ges större delaktighet i skolan
  • Att pedagoger ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.