Arbete och bostad

https://soundcloud.com/vansterpartiet-varberg/arbete-och-bostad

Alla måste ha någonstans att bo, oavsett var man befinner sig i livet. Som ung student, som ung arbetare, som familjemedlem, som pensionär – det behöver finnas ett spektrum av olika bostadsformer som passar livets olika faser.

Det fattas bostäder i Varberg och framför allt fattas det lägenheter med hyresrätt, i staden och i kommunens centralorter. Frågan är om det funnits balans på bostadsmarknaden i kommunen de senaste 30 åren. Varbergs kommun behöver utarbeta strategier för hur man ska planera byggande på mark man redan har, förtäta befintlig bebyggelse om det är möjligt och förvärva ytterligare mark för att sätta igång ett bostadsbyggande i stor skala. Förtätning främjar integration samtidigt som det är miljömässigt smart då man utnyttjar befintlig infrastruktur.

Målet ska vara att ta fram 500-1000 hyreslägenheter varje år tills efterfrågan och tillgång är i balans – i hela kommunen. Har man rejäla byggprojekt kan man pressa kostnaderna för att hålla hyrorna nere. Vi är övertygade att man som beställare av lägenheter kan påverka mycket mer än vad man vill göra gällande, det har alltför länge varit byggbolagens marknad. Nu måste nya bostadsrätter begränsas hårt – nu måste hyresrättens tidevarv börja!

Även företagen behöver någonstans att bo. Här har framförhållningen varit lika dålig från kommunens sida som vad gäller bostadsmark – man har brist på industrimark för nya företagsetableringar.

Viktigt är också att god jordbruksmark inte är den enda mark som man tar i anspråk för att den är enkel att exploatera.

Våra invånare vill ha ett arbete, så ska det fungera i livet. Alldeles för många saknar ett arbete som är tryggt och varaktigt. Är man dessutom ung har man i dagens samhälle oftast inte haft ett varaktigt arbete, kanske inget arbete alls. Vi säger att alla unga som är utan arbete ska inom 30 dagar garanteras arbete, praktik eller utbildning. Här måste kommunen vara en aktiv part för att det ska gå att genomföra. Samhället har inte råd att låta den unga generationen stå utanför arbetsmarknaden och vi har heller inte råd att inte fånga upp dem i den kommunala servicen som behöver mer och mer personal för att förstärka kvalitén i skola och omsorgsverksamheterna och för att ersätta den personal som går i pension framöver.

Vi ser att en utbyggd kommunal välfärd ger jobb, många jobb och vi är beredda att både på kommunal och på central nivå föra en politik som gagnar detta.

Företag med lokal produktion och en ekologisk hållbar drift ska gynnas vid offentlig upphandling. På så sätt gynnar vi inte bara det lokala företagandet, vi ser också om vår egen miljö på ett bra sätt.

Kommunen som arbetsgivare ska självklart vara de allra bästa vad gäller heltidsarbete, inga delade turer, minimalt med timanställningar och vikariat och ha en rättvis och god lönesättning för att attrahera fler till arbete inom den kommunala sektorn. Löner för kvinnodominerande arbetet ska höjas med hjälp av en jämställdhetspott och inga heltidsjobb ska ha en lägre lön än 20 000 kronor i månaden.

Kommunen har ett särskilt ansvar att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Det kanske inte låter sig göras för alla, då ska kommunen tillhandahålla dagligverksamheter med meningsfull aktivitet.

Vision:
I Varberg ska alla ha ett arbete med en lön som det går att leva på och som har rimliga arbetsvillkor. Det finns ett livslångt lärande som innebär goda möjligheter att välja utbildning och/eller praktik för att kunna förändra sin arbetssituation och försörjning. För dem som av olika skäl inte kan arbeta finns kommunal verksamhet med daglig ersättning. Lokal produktion gynnas vid kommunal upphandling. Mark finns tillgänglig till företagande som vill etablera sig i kommunen.

Vänsterpartiet vill

  • Att det byggs 500-1000 hyresrätter i kommunen varje år tills behovet är tillfredsställt.
  • Att befintlig bebyggelse förtätas för att främja integration och utnyttja resurser som redan finns på plats.
  • Att kommunen planerar sitt byggande i så stora volymer så att byggpriserna kan hållas nere.
  • Att ny industrimark knyts till kommunen utan att jordbruksmarken blir lidande.
  • Att Varberg inför 30 dagars ungdomsgaranti på arbetsmarknaden.
  • Att vi värnar rätten till heltidsarbete.
  • Att vi inför en kommunal jämställdhetspott som säkerställer en lägstalön på 20 000 kr/mån.